OUTOKUMMUN KARATESEURA RY / SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Outokummun Karateseura ry ja kotipaikka Outokumpu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Karaten Shito ryu tyylisuunnan harjoittelu- ja kilpailutoimintaa Suomessa sekä edistää jäsentensä fyysistä kuntoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen kilpailu– ja koulutustoimintaa sekä valmennus- ja harjoitustoimintaa. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet yhdistykseen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet ja säännöt, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia yhdistykselle suorittamaansa jäsenmaksua.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää jäsenistön vuosikokous. Jäsen, joka ei yhteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä.

6. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen täysi-ikäisistä äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voi jäsenistö osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, tämä voi olla puhelinyhteys, sähköposti, Skype, Messenger, videoneuvotteluyhteys tai vastaava.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella saatavilla olevalla on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

8. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys ja esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja sekä heidän palkkiot

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. kokouksen päätös

9. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitutpuheenjohtaja ja kaksi-viisi (2-5) muuta varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallituksen puheenjohtaja on samalla myös yhdistyksen puheenjohtaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaanvarapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saatavilla.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa,kaksi (2) yhdessä. Kirjeenvaihdon allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen siihen määräämä henkilö yksin omissa nimissään.

11. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Harjoittelusalin reunalla

Harjoitusten ja leirien seuraaminen sivusta on kielletty, ellei toisin ole sovittu puheenjohtajan kanssa. Takaamme harjoittelijoille häiriöttömän harjoitteluympäristön!

Seuranmateriaalin kopioiminen, levittäminen tai lainaaminen ilman lupaa on kielletty.

Lainaaminen:

Mikäli lainaat seuran välineitä, suojia yms. on ne palautettava siinä kunnossa kun ne luovutushetkellä olivat. Välineet, suojat ja aseet on puhdistettava ennen palauttamista. Muista ilmoittaa rikkoutumisista.

Ensiapulaukku:

Ilmoita aina tuotteista ja tarvikkeista mitä EA-laukusta otit käyttöön. Näin varmistamme täydennykset, että laukusta löytyy kaikki tarvittava jatkossa.

Huomioi turvallisuus

Älä tule harjoituksiin mikäli et ole terve tai olet ehkä altistunut korona (COVID-19) tartunnalle. Käänny lääkärin puoleen mikäli huomaat seuraavaa:

Tavallisimmat oireet:
kuume
kuiva yskä
väsymys
Harvinaisemmat oireet:
kipu ja särky
kurkkukipu
ripuli
sidekalvotulehdus
päänsärky
maku- ja hajuaistin häiriöt
ihottuma, sormien ja varpaiden värimuutokset.

Seurasta erotetaan kaikki apinat, ellei ne syö banaaneja! 🙂